کتاب “نقش اطلاعات مکانی در مقاوم سازی جامعه در برابر کرونا” منتشر شد.

این کتاب توسط آقای دکتر عباس رجبی فرد و همکاران ایشان در مورد کاربرد داده ها و اطلاعات مکانی در کاهش خطرات همه گیری کرونا در 558 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شده است.

خلاصه کتاب “نقش اطلاعات مکانی در مقاوم سازی جامعه در برابر کرونا”

اطلاعات مکانی نقش مهمی در مدیریت همه گیری دارد. توزیع مکانی همه گیری در جوامع مختلف به کمک اطلاعات مکانی مدیریت می شود. اطلاعات مکانی و فن آوری های مرتبط با آن نقش حیاتی در مقاوم سازی شهرها و روستاها در برابر همه گیری در زمینه های اقتصادی، کشاورزی و سایر بخشها ایفا می کند. اهداف توسعه پایدار از دیدگاه داده های مکانی که توسط سازمان ملل متحد در نظر گرفته می شود، فعالیتهای انجام شده در این زمینه را تایید می نماید. این کتاب که در سراسر دنیا منتشر شده است، بر روی همه گیری کووید19 متمرکز شده است و تحلیلهای مکانی و دانش مرتبط با آن را در اختیار سایر متخصصین قرار می دهد تا با بکارگیری این ابزارها و روشها به کنترل بهتر همه گیری بپردازند و جامعه را در برابر آن مقاوم تر نمایند.


عناوین تعدادی از فصلهای کتاب

  • نقش و ارزش اطلاعات مکانی در یک همه گیری
  • داده های مکانی باز برای پاسخ به چالش کرونا
  • سنجش از دور و اپیدمیولوژی محاسباتی
  • نقش پهپاد در همه گیری
  • طراحی شهر و انتقال کرونا
  • پاسخ مکانی به کرونا در امریکا
لینک صفحه معرفی و دانلود کتاب: دانلود

مطالب این صفحه در حال تکمیل می باشد.

نظرات شما: