تهیه نقشه فومن به روش فتوگرامتری

عکسبرداری هوایی از شهر فومن در سال 1392 توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است و تهیه نقشه این شهر از طرف شهرداری فومن به این شرکت واگذار گردید.  نقشه فومن در سال 1392 تهیه شده است. تهیه نقشه فومن فومن فومن فومن فومن
لینکهای مفید:
نظرات شما: